Nalan Göloğlu

Nalan Göloğlu Adana doğumludur.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Pratisyen hekim olarak mecburi hizmetini Kütahya Altıntaş ilçesinde tamamlamıştır. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalında Göğüs hastalıkları ihtisası yapmıştır. Halen Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesinde Göğüs Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapmaktadır.

Göğüs hastalıkları solunum yoluyla ilişkili olan tüm hastalıklar ile ilgilenmektedir.

Nalan Göloğlu ‘na Göğüs Hastalıkları ile ilgili aşağıda belirtilen şikayetlerle başvurabilirsiniz.

 1. Öksürük : Normalde yabancı cisim ve salgılanan sıvıların temizlenmesi amacıyla kullanılan önemli bir mekanizmadır.  İstemli olarak ortaya çıkabildiği gibi refleks olarakta ortaya çıkabilir.
 2. Balgam : Özellikte tanıkoyma işlemlerinde bize yardımcı olan bu belirti görülme zamanı, sıklığı veyapısına göre çeşitli hastalıklara işaret eder.
 3. Hemoptizi : Öksürmeneticesinde kırmızı ve parlak karakterde kan gelmesi durumudur. En sıknedenlerinden biri kronik bronşittir.  Eğer 24 saatte çıkarılan toplam kan miktarı 200 ml’yi aşıyorsa bu duruma masif hemoptizi adı verilir.  Bu tablo ortaya çıktığında bizim için en kıymetli tanı aracı bronkoskopi olmaktadır.
 4. Dispne : Bir takım hastalıklara bağlı olarak solunum kapasitesinin azalması ve soluk almada güçlükortaya çıkması durumudur.
 5. Göğüs ağrısı : Göğüs ağrısıkalp hastalıklarında olduğu gibi akciğer hastalıklarında da önemli birbelirtidir.

Akciğer kaynaklı göğüs ağrısının kalp kaynaklı göğüs ağrısından temel farkı inspiryum ile karakter değiştiriyor olmasıdır.

Nalan Göloğlu Göğüs Hastalıklarında Kullanılan Tanı yöntemlerinin şu şekilde sıralandığını belirtmiştir.

 1. Akciğer Grafisi : En sık olarak kullanılan tanı yöntemlerinden bir tanesidir.
 2. Solunum Fonksiyon Testleri :Tidal volüm, rezidüel volüm, IRV, ERV,IC, FRC, VC ve TLC gibi değerlere bakılır.
 3. Bronkoskopi : Genellikle tanı ve tedavi amaçlı yapılır.
 4. Toraks BT : Bİlgisayarlı tomografi adı verilen cihazla gerçekleştirilir. İleri durumlarda başvurulur
 5. Pozitron Emisyon Tomografisi: Akciğer kanseri evrelendirmesinde ve bazı soliter pulmoner nodüllerin değerlendirilmesinde kullanılır.
  Pulmoner anjiyografi.

Göğüs hastalıkları Branşında, aşağıda liste halinde verilen hastalıklara tanı ve tedavi sağlanmaktadır.

 • Kronik obstruktif akciğerhastalığı (KOAH)
 • Astım
 • Kronik bronşit
 • Akut bronşit
 • Pnömoni
 • Bronşektazi
 • Allerji
 • Amfizem
 • Tüberküloz
 • Nikotin bağımlılığı
 • Akutrespiratuvar distressendrom (ARDS)
 • İdiyopatik pulmoner fibrozis
 • Hipersensitivite pnömonisi
 • Sarkoidoz
 • Akciğer absesi
 • Pulmoner tromboemboli
 • Pulmoner hipertansiyon
 • Kor pulmonale
 • Aspergillozis
 • Plevral efüzyon
 • Malign efüzyon
 • Uyku hipoapne sendromu
 • Pnömotoraks
 • Akciğer kanseri
 • Mezotelyoma
 • Asbestozis
 • Silikozis
 • Antrakozis
 • Berilyozis
 • Stannozis
 • Siderozis-Bissinozis

Sosyal Medya Hesaplarım: Nalan Göloğlu Twitter

Doktor Sitesi Nalan Göloğlu

Nalan Göloğlu

Nalan Göloğlu WordPress